Novela inmersiva

Condicions de venda

1. Naturalea del contracte

A través d’este portal web, el client (entenent-se com tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferits per Edicions Mosseguello CB

Per ad aquells productes que no es troben en existències, EDICIONS MOSSEGUELLO CB informarà degudament al client per a que una volta hi haja disponibilitat puga realisar la compra de dit producte a través d’este portal web segons els térmens i condicions establits.

2. Registre

Per a comprar una novela immersiva en la web no serà necessari registrar-se.

3. Cóm comprar

Per a comprar no és imprescindible estar registrat com a client (vore punt anterior). Des de la pàginadescriptiva de l’artícul, despuix de pulsar el botó “comprar”, s’accedix a un formulari en tota l’informació sobre les opcions de pago. Una volta formalisada la compra, les seues senyes de registre seran les tingudes en conte per a la formalisació de la compra, de la que es generarà un document electrònic que serà archivat per EDICIONS MOSSEGUELLO CB, no sent este accessible per al client. Qualsevol erro en l’introducció de les seues senyes deurà ser subsanat abans de la formalisació de la compra. Si es detecten immediatament despuix d’haver-la formalisat, deurà posar-se en contacte d’immediat en EDICIONS MOSSEGUELLO CB per a comunicar dita incidència.

Els títuls que consten en la nostra base de senyes corresponen a noveles immersivas totalment originals i exclusives, sent les senyes que proporcionem als referits en dit moment. Aquells títuls que no són de “disponibilitat immediata” (“no disponible”, “agotat”) l’informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada, llimitant-se EDICIONS MOSSEGUELLO CB a canalisar la solicitut del client. Una volta confirmats la disponibilitat i el preu de l’artícul, s’informarà via i-mail al client per a que, en el seu cas, procedixca a tramitar la compra a través d’esta web.

Els preus indicats en la nostra web tenen inclós l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

En els demanats realisats des de paisos no pertanyents a la Comunitat Europea o exents d’IVA, cal deduir de l’import total del demanat, en llibres el 4%

4. Notificació de recepció

Una volta formalisada la compra, rebrà una notificació de recepció dins de les 24 hores següents a la formalisació, on s’especifiquen les senyes de la compra.

5. Forma de pago

Pots pagar en targeta de crèdit o per mig de Paypal, o transferència bancària.

6. Senyes de facturació

Per defecte les senyes d’enviament i facturació són els que consten en la ficha de registre del client.

La senya de facturació només serà necessari introduir-los si són distints dels d’enviament.

7. Enviaments

En tractar-se de noveles digitals, no serà necessari cap enviament ordinari. Tot es realisarà via mòvil o i-mail.

8. Publicació física

El comprador accepta i cedix els seus drets per a mostrar alguna part de la seua immersió en la novela contractada, per a la posterior publicació de la novela en format llibre físic, podent aparéixer alguna de les seues intervencions en el protagoniste de l’història.

9. Idiomes

Les noveles immersives podran ser contractades en castellà o llengua valenciana.

En el cas de la llengua valenciana, la normativa empleada serà la reglada per la R.A.C.V. (Real Acadèmia de Cultura Valenciana), conegudes com a Normes d’El Puig. Més informació en llenguavalenciana.com

10. Seguritat i confidencialitat

Les transmissions de totes les senyes personals són encriptats a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garantisa la confidencialitat de les senyes enviades. Les senyes personals que se soliciten són sempre els estrictament necessaris.

El comprador accepta rebre comunicacions via mensageria instantànea, sms o email de Novela Immersiva per al correcte transcurs de l’experiència contractada.

EDICIONS MOSSEGUELLO CB es compromet a no donar-los un atre us que l’acordat i a no cedir-los ni vendre’ls a tercers baix cap concepte. Estes senyes queden almagasenats en la nostra base de senyes i el Client pot en qualsevol moment accedir a ells, des de la mateixa web, per a modificar-los.

11. Consultar l’estat d’una comanda

Pot consultar-nos en tot moment escrivint-nos a info@novelainmersiva.com sobre l’estat en qué es troba la seua comanda.

12. Devolucions

Les comandes no es poden cancelar ni tornar els diners una volta entregada la primera entrega de la novela immersiva contractada.

13. Jurisdicció Aplicable

EDICIONS MOSSEGUELLO CB i l’USUARI de la pàgina web novelainmersiva.com se someten als Jujats i Tribunals de la ciutat de Castelló (Espanya) per a qualsevol controvèrsia que es puga desviar de l’accés o utilisació d’esta pàgina.